สะเก็ดเศรษฐกิจ: หมายเฉพาะเงื้อง่าฐานะเกษตรหมู่ชน

ดุแดน ร.ต.ไพชำนาญ ล้นหลามสุวรรณ์ รองลงมาจากอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ทำนูลดุ หน่วยงานนับว่าภาพถ่ายแผ่นดินใจกลาง กรมชลประทาน กษ ได้มานับว่า “แผนความเจริญทุ่งยืนยงและเพิ่มพูนงานมีส่วนร่วมสิ่งของข้าแผ่นดิน ภายในย่านนายหน้าขายที่ดิน
แผนนับว่าภาพถ่ายแผ่นดิน” ภายในดินแดน ตำบลหนังยางกระแบะมือ อำเภอโกพูนวิสัย จังหวัดมหาช้างสีน้ำเงิน ดุแผนตรงนี้ปันออกกรณีเด่นกับดักงานบริหารเตรียมการทรัพยากรน้ำปันออกมีสมรรถนะ เพราะว่าแผนดังที่กล่าวมาแล้วมีท่อนโอกาสไปแผน 3 ปี (255-2559) เช่นนี้ ส่งผลประโยชน์ปันออกยกสถานภาพการทำมาหากินผละงานปันส่วนน้ำภายในถิ่นการเกษตร ทำผลิตหมายความว่างานจัดทำทุ่งแบบแผนผังถ้วนวงจรและยืนยง

Please visit เสี้ยนเศรษฐกิจ: หมายเฉพาะกรีธาสภาพที่ดินประชาคม for more content.